Web: www.mindop.sk


  Agentúra je členom

Informačný servis

2019

201528.12.2015-Slávnostné ukončenie Operačného programu Životné prostredie23.12.2015-Kde všade nám EÚ môže pomôcť vďaka fondom18.12.2015-Odpočet splnomocnenca vlády SR pre pre rómske komunity za rok 201511.12.2015-Usmernenie Poskytovateľa4.12.2015-Vyzvanie OP ĽZ NP 201527.11.2015-Posledný termín na predloženie ŽoP v roku 201520.11.2015-Slovensko podporuje ambicióznejšie ciele zjednodušenia spoločnej poľnohospodárskej politiky13.11.2015-Fond na podporu umenia sa predstaví v regiónoch6.11.2015-Výzva MV SR30.10.2015-Otvárame programy nového Nadačného fondu Getrag23.10.2015-Mikropôžička s 216.10.2015-NOVÁ VÝZVA6.10.2015-Oznam pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 20152.10.2015-Aktualizácia Príručky pre prijímateľa25.9.2015-OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE – ZISŤOVACIE KONANIE18.9.2015-Vyzvanie11.9.2015-Čerpanie štrukturálnych fondov4.9.2015-Program Kvalita vzdelávania prijíma projekty do 2028.8.2015-Oznámenie zo dňa 27.8.201521.8.2015-Aktuálne pracovné ponuky14.8.2015-Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č7.8.2015-Usmernenie poskytovateľa č30.7.2015-Informácia IUVENTY24.7.2015-Oznam RO pre ROP o aktualizácii Príručky pre prijímateľa v rámci ROP verzia 617.7.2015-Usmernenie PPA10.7.2015-Zoznam údajov o prijímateľoch3.7.2015-Interreg26.6.2015-Manuál na spracovanie stratégie CLLD Verzia 119.6.2015-Usmernenie Poskytovateľa12.6.2015-iDEME OPIS Bratislava 20155.6.2015-THE OLAF REPORT 201429.5.2015-UPOZORNENIE22.5.2015-Vláda SR15.5.2015-Aktualizované Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky7.5.2015-Upozornenie prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj na zmenu článku 730.4.2015-Oznámenie zo dňa 30.4.201524.4.2015-Výzva na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 117.4.2015-Aktuality pôdohospodárskej platobnej agenúry10.4.2015-Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2014  2.4.2015-Dodatok27.3.2015-Podpora rozvoja športu 201520.3.2015-Konferencia Rok energetických auditov13.3.2015-Zoznam ŽoNFP6.3.2015-Podnikateľská misia do Číny27.2.2015 - Vyhlásenie súťaže20.2.2015-VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI PROGRAMU PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ13.2.2015-Odborné informačné semináre pre prijímateľov6.2.2015-Granty nadácie JaT30.01.2015-Odporúčania ASFEU pre proces verejného obstarávania pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Výskum a vývoj23.1.2015-Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny a oznam pre žiadateľov16.1.2015-Informácia o zámere vyhlásiť výzvy8.1.2015-Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č2.1.2015-VÝZVA MŽP SR

2014 a staršieAktualizácia príručkyUpozornenie pre prijímateľov k predkladaniu Informácie o účastníkoch projektuEurópa pre občanov – 1.1 Spomienkové projektyEEA otvorila novú výzvuOznam platobnej jednotky k informovaniu prijímateľaNávrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020Oznam o schválení Zmluvy o poskytnutí NFPOznámenie o platnosti Dodatku č.1 k Metodickému usmerneniu SORO k predkladaniu ŽoP (OPIS)Usmernenie Poskytovateľa č. 8NewsletterOdborná konferencia pre samosprávyIROP_SK_verziaNávrhy troch operačných programov na roky 2014-2020Šanca pre váš región 2014Oznámenie o strategickom dokumenteNedostatky pri nastavení fondov ešte možno korigovaťVýzva ministerstva zdravotníctva SRVÝZVA "OCHRANA PRED POVODŇAMI"Aktualizácia Harmonogramu výziev na rok 2014Zmena formálnych náležitostí v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012Prioritná os 2Bezplatné informačné semináre k výzve KaHROznámenie PPAVýročná správa Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únieUsmernenie poskytovateľa č. 10/2014NOVÁ VÝZVA V PROGRAMOCH PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020Oznámenie o zverejnení strategického dokumentuAktualizácia prílohySpráva o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFPOZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA PROPAGÁCIU NA TRHOCH TRETÍCH KRAJÍN PRE VINÁRSKY ROK 2014/2015Operačný program Rybné hospodárstvo 2014NOVÁ VÝZVA V PROGRAMOCH PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 - 2013Cestovný ruch potrebuje aj veľké podujatiaOznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Monitorovacie správyUpozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZPSFMOZNAM O VYČERPANÍ ALOKÁCIE NÁRODNÉHO PROJEKTU PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBYCOST výzvaHarmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KŽP na obdobie marec 2015 – február 2016Eurofondy premenili školy na moderné