Web: www.mindop.sk


  Agentúra je členom

Ministerstvá SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Kontakt:
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2/ 5949 4111
E-mail: info@telecom.gov.sk
Web: www.mindop.sk

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR
Kontakt:
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/59 266 111
Fax: 02/ 59 266 311
e-mail: tlacove@land.gov.sk
Web: www.mpsr.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR
Kontakt:
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/59353 111
Fax: 02/59353 601

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Kontakt:
Špitálska 4-6
816 43 Bratislava
Tel.: 02/5975 1111
Fax: 02/5292 6136

Ministerstvo vnútra SR
Kontakt:
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/5094 1111
Fax: 02/5094 4397

Ministerstvo zahraničných vecí SR
Kontakt:
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/5978 1111
E-mail: tlac@foreign.gov.sk

Ministerstvo hospodárstva SR
Kontakt:
Mierová 19
827 15 Bratislava 212 
Slovenská republika
Tel.: 02/4854 1111
Fax:  02/4333 7827
E-mail: info@economy.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
Kontakt:
Nám. Ľ.Štúra 1
812 35 Bratislava 
Slovenská republika
Tel.: 02/5956 1111
E-mail: info@enviro.gov.sk

Ministerstvo školstva SR
Kontakt:
Stromová 1
813 30 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/59374111
Fax: 02/54773986
E-mail: inform@minedu.sk

Ministerstvo kultúry SR
Kontakt:
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/20482 111
Fax: 02/20482 174
E-mail: mksr@culture.gov.sk, info@culture.gov.sk

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Kontakt:
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
Slovenská republika
Tel.: 02/5958 1111
Fax: 02/5958 3048
E-mail: podatelna@mfsr.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR
Kontakt:
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37
Slovenská republika
Tel.: 02/593 73 111
Fax.: 02/547 77 983
E-mail: office@health.gov.sk

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kontakt:
Kutuzovova 8
832 47  Bratislava
Slovenská republika
vojenská linka: 0960 11 22 33
Fax: 02/442 532 42