Web: www.mindop.sk


  Agentúra je členom

O nás

Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec (ďalej RRA H) je inštitúciou aktívnou na poli regionálneho rozvoja od septembra roku 2005. Základné poslanie RRA H je zakotvené v stanovách, ktorými sa riadi a zároveň plní úlohy vyplývajúce z parciálnych partnerských zmlúv. Internými a externými spolupracovníkmi sa angažuje, tak v oblasti poradenstva pre projektovanie na získanie nenávratných finančných zdrojov, ako i v oblasti vzdelávania, propagácie a spracovávanie, poradenstvo či oponovanie strategických programovacích dokumentov.

RRA H plní funkciu výkonného sekretariátu podporujúceho sociálno-ekonomický rozvoj regiónov, rovnako reprezentuje prepojenie súkromného, verejného a tretieho sektora, ako aj všetkých partnerov zainteresovaných na regionálnom rozvoji (zabezpečenie partnerského princípu medzi štátnou správou, samosprávou i podnikateľskej obce).

RRA H je dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb a je súčasťou integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) vytvorenej na základe uznesenia vlády SR č. 738/2000 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. RRA H, podobne ako ostatné RRA integrované v IS RRA, ktoré chcú napĺňať stanovy, ktorými sa zaviazali ku rozvoju regiónu, majú v tomto preto veľmi zložitú situáciu, nakoľko je vždy nutné permanentné flexibilné prispôsobovanie sa novým a meniacim sa podmienkam.

Činnosť RRA H vychádza z princípov, ktoré majú napomáhať ku:
  • zlepšeniu kvality života obyvateľov trnavského regiónu, prioritne v okresoch Hlohovec, Piešťany
  • zabezpečeniu trvalej udržateľnosti rozvoja regiónu a okresoch
  • posilneniu sociálnej a ekonomickej súdržnosti trnavského regiónu a v neposlednom rade samotného okresoch Hlohovec, Piešťany
s cieľom napomáhať
  • zvyšovať absorbčnú schopnosť regiónu pre čerpanie eurofondov
  • zlepšovať marketing územia
  • stimulovať verejno-súkromné partnerstvá
  • zapájať sa do medzinárodných programov
Aktivity RRA H realizované a napĺňané vychádzajú:
  • z Plánu činnosti RRA H
  • zo Zmluvy s MVRR SR
  • zo schváleného Marketingovo-komunikačného plánu
RRA H sa zapisuje do povedomia svojho regiónu všetkými aktivitami, ktoré realizuje buď samostatne, alebo ako hosťujúci špecialista pre konkrétnu oblasť
Celý PR RRAH sa odvíja od GOODWILLu, ktorý vytvára RRA H kvalitou poskytovaných služieb, pričom mnoho z týchto služieb závisí i od možností našej krajiny, resp. možností regiónu, ako aj okresu Hlohovec.

Principiálne však RRA H vznikla predovšetkým za účelom napĺňania filozofie TTSK:

"ROZVÍJAŤ REGIÓN UČENÍM"

...skromne si dovolíme tvrdiť, že táto filozofia sa nám, i keď len po malých krokoch, ale darí napĺňať...