Web: www.mindop.sk


  Agentúra je členom

REGIONÁLNE JEDINEČNOSTI

Regionálne jedinečnosti okresu Hlohovec
Regionálne jedinečnosti okresu Piešťany

AktualityZÁVEREČNÁ SPRÁVA O REALIZÁCII PODPORENÉHO PROJEKTU
Zachovanie a podpora vnútorného potenciálu Trnavského regiónu
2020 Dokumentacia Trstin Hajicek statika
2020 Dokumentacia Trstin Hajicek sanacia web
2020 Dokumentacia Trstin Hajicek kamen stuky
305_RRA TT_HC_PN_Dodatok č.1
ZMLUVA č. 1219/2019
Zmluva o dielo- Zachovanie a podpora vnútorného potenciálu Trnavského regiónu
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - RRA TH - Zachovanie a podpora vnútorného potenciálu Trnavského regiónu
Etnologický výskum – kroje v podhorských oblastiach Mikroregiónu nad Holeškou.
Výskumná intervencia v románskom kostole P. Márie z roku 1245 v obci Trstín
informácie o realizácii projektu

Zmluva CHAMELEO s.r.o.
Zmluva LUNAS SK, s.r.o.
Suhrnná správa VO 4Q 2018
Dodatok c1/2018 UV SR
Zmluva UV SR 2018
Návrh na plnenie kriterií - RRA THP.
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - RRA THP
Rozsah hodnotenia Operačného programu Ľudské zdroje
Aktualizácia príručiek pre žiadateľa/prijímateľa
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia
Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 31.03.2014
Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov projektov predložených v rámci Programu SK08 Cezhraničná spolupráca – kód výzvy CBC02
Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č. 9/2014
Rámcové podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie by mali byť známe v druhej polovici roka 2014
Výzvy EIF v rámci programu COSME
Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-31DM-1401
Revidovaný dokument - Operačný program OP KaHR, verzia 6.0
Slovensko: čo región, to iný svet


Miestna datová základňa

Miestna datová základňa okres Hlohovec

Miestna datová základňa okres Piešťany